Simran-ki-hai.pdf  Simran ki hai - What is Simran? - By Gursharan Singh Kasel - ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿਘਿੰ ਕਿੇਲ